Download algemene voorwaarden

15 mei 2018
Algemene voorwaarden 
Budgetvilt 

Artikel 1 Toepasselijkheid 
1.1 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van www.budgetvilt.nl en op alle met
www.budgetvilt.nl aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
1.2 
Indien de Klant verwijst naar zijn of haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee
uitdrukkelijk schriftelijk door www.budgetvilt.nl is ingestemd. 
1.3 
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort
van kracht blijven. 
1.4 
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid
van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt 
1.5 
Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of
rechtspersoon die met www.budgetvilt.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
1.6 
www.budgetvilt.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 
1.7 
Door het gebruik van de internetsite van www.budgetvilt.nl en of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant
deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 
1.8 
www.budgetvilt.nl is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een
overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing. 
 

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten 
2.1 
Alle aanbiedingen van www.budgetvilt.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. 
2.2 
www.budgetvilt.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op
grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
2.3 
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte
opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De Klant en www.budgetvilt.nl
komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige
overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van
www.budgetvilt.nl gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. 
2.4 
Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met
betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk
(weer)gegeven of gedaan. www.budgetvilt.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met
de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot
1 of 5schadevergoeding en of ontbinding. 
 

Artikel 3 Prijzen en betalingen 
3.1 
Alle door www.budgetvilt.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzenden administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
3.2 
De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld en gelden voor verzending
binnen Nederland. Voor België gelden andere tarieven deze staan vermeld. Ten aanzien van bepaalde
betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit
wordt duidelijk aan de Klant gecommuniceerd. 
3.3 
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking
tot die speciale aanbieding. 
3.4 
www.budgetvilt.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en
billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan
wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
3.5 
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. 
3.6 
Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: 
• betaling vooraf; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten over op
bankrekeningnummer IBAN NL09 RABO 0169 2876 88 ten name van Styrodeco, onder vermelding van besteldatum en bestelnummer. Betaling
via Ideal, volg instructies op het scherm. Bij ingebreke blijven van de betaling zullen wij de vordering uit handen
geven en alle daaruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de Klant. Alle eventuele volgende leveringen
zullen dan uitsluitend plaatsvinden bij vooruitbetaling.


Artikel 4 Levering 
4.1 
www.budgetvilt.nl heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd: 
• Betaling vooraf (Ideal) versturen wij de bestelde artikelen binnen 72 na ontvangst van de betaling. (Werkdagen)
Mits artikelen op voorraad. 
De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn
geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant
redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval
gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
4.2 
Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven dat dit
product tijdelijk niet leverbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email worden gemeld. 
4.3 
Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 
4.4 
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 
 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud 
5.1 
De eigendom van produkten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst
aan www.budgetvilt.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de produkten gaat reeds over op het
moment dat de producten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de Klant in
gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar
rekening. Eventuele retourzendingen aan www.budgetvilt.nl zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en
onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingrecht 
 6.1
De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient www.budgetvilt.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen viertien (14) kalenderdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft www.budgetvilt.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen viertien (14) kalenderdagen na aflevering aan www.budgetvilt.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

6.4
Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt www.budgetvilt.nl zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan www.budgetvilt.nl betaalde.

6.5
De kosten voor het terugzenden van de producten nemen wij tot onze rekening.

6.6
www.budgetvilt.nl is niet aansprakelijk voor beschadiging ontstaan tijdens transport bij orders onder  € 10, -- excl. BTW en verzendkosten. Bij orders boven € 10,-- excl. BTW en verzendkosten sturen wij een nieuw product kosteloos naar u toe. Als uw pakket aangeboden wordt en aan de buitenzijde is beschadigingen van de doos of pakket te zien, weiger dan het pakket.

 
7.1 
www.budgetvilt.nl geeft fabriek garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake
is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig
gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. 
7.2 
www.budgetvilt.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er
sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van www.budgetvilt.nl.
www.budgetvilt.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 
7.3 
Indien www.budgetvilt.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de
schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de
dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 
7.4 
Het is mogelijk dat www.budgetvilt.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk
interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief www.budgetvilt.nl is
niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan
worden gemaakt. 
 

Artikel 8 Overmacht 
8.1 
In geval van overmacht is www.budgetvilt.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen,
respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 
8.2 
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar
3 of 5 verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder
meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere
ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt
onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte
communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 
 

Artikel 9 Intellectueel eigendom 
9.1 
De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen,
mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite berusten
bij www.budgetvilt.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 
9.2 
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten
en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische
en of commerciële know how, methoden en concepten. 
9.3 
Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de
intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van www.budgetvilt.nl, haar toeleveranciers of andere
rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf. 
 

Artikel 10 Persoonsgegevens 
10.1 
De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door www.budgetvilt.nl vertrouwelijk behandeld en worden
gebruikt voor de volgende doeleinden: 
- het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres 
- het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site 
- het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante
informatie of nieuwsbulletins 
10.2 
www.budgetvilt.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. 
10.3 
www.budgetvilt.nl verstrekt geen klantgegevens aan derden. 
 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
11.1 
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. 
11.2 
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
11.3 
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in
Nederland. 
 

Artikel 12 Diversen 
12.1 
www.budgetvilt.nl is gevestigd te Geldermalsen, en geregistreerd bij de kamer van koophandel te Tiel onder
nr.1155451 . Het BTW-identificatienummer is NL096142820.B01 . 
12.2 
Gelieve alle correspondentie te zenden aan Budgetvilt De chamotte 38 4191GT Geldermalsen.
Of naar het email adres info@budgetvilt.nl
12.3 
Wanneer door www.budgetvilt.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze
Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze
Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat
www.budgetvilt.nl deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

www.budgetvilt.nl is een onderdeel van Styrodeco & Viltdeco
Post adres: Tuindorp 7, 4191 KD Geldermalsen

KVK 11055451
BTW nr NL096142820.B01

Onze topmerken

Inschrijven voor de nieuwsbriefAanmelden

       

       

Informatie

Bezoekadres 
*Alleen op afspraak

Budgetvilt
De Chamotte 38
4191GT Geldermalsen

Telefonisch & per e-mail
bereikbaar van:

ma t/m vrijdag
van 10:00 tot 16:00 uur

Contact

 Www.budgetvilt.nl

 Info@budgetvilt.nl

 06-18435260

 KvK 11055451

 BTW NL096142820.B01

Alle bedragen zijn inclusief BTW - Powered by CCV Shop software webshop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Wij zijn te vinden op standplaats 
7.E042, 7.E046, 7.E050